Statuten

De stichting die op 17 februari 2015 is opgericht heeft ten doel:

Het beheren, behouden en de exploitatie van de voormalige Gereformeerde kerk aan de Peperstraat 7 te Oosterend als mede de versterking van de economische positie van het dorp Oosterend op Texel.

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het organiseren van evenementen en exposities in voornoemd kerkgebouw en het daarbij de middenstand van Oosterend te betrekken.

Het ter beschikking stellen van voornoemd kerkgebouw aan derde tegen betaling voor concerten, workshops en evenementen.

Stichting Peperhof vindt het belangrijk om dit beeldbepalende gebouw voor Oosterend te behouden.